Access Zuzana Gaia

The Access Energetic Facelift™

The Access Energetic Facelift™je jedním z Access Consciousness tělesných procesů. Tento proces omlazuje obličej, odvrací stárnutí a má vliv jak na obličej tak na celé fyzické tělo. Efekt terapie se nemusí ve tváři projevit hned, ale rozhodně se ukáže ve vašem vyzařování, držení těla a tom, jak se projevujeme navenek směrem ke světu. Při této terapii si tedy dopřáváte relaxace na masážním lehátku nebo na kosmetickém křesle a nemusíte nic dělat jen přijímat jemné dotyky terapeuta v oblasti horní části těla, které jsou prováděny speciálním postupem a kombinacemi.

Proces ma vliv nejen na fyzické tělo, ale napomáhá k odstranění sebe posuzování a může skrze téma krásy mnoho změnit i v dalších oblastech našeho života.

Určité procesy ovlivňují také to, co si myslíme o stárnutí a rozkladu našeho fyzického těla a sexualitě, která je s fyzickým tělem samozřejmě propojena a může to ovlivňovat i fyzickou krásu.

Energie, které proudí během The Access Energetic Facelift™jsou trochu jiné než energie terapie Access Bars®, oba procesy jsou velice laskavé a pečující, ale Facelift dodává jestě více péče a výživy. Celá terapie je velice čistým a povznášejícim zážitkem.

Jakou energií, prostorem a vědomím můžeme my a naše tělo být, abychom se přestali posuzovat ohledně stárnutí, otevřeli se novým možnostem a nechali vyzařovat plně naši krásu?

Jaké jsou další možnosti?

Objednávky: zuzana.stepankova@googlemail.com

Všeobecné obchodní podmínky pro pořádání Kurzu Access Bars® 
  

Všeobecné obchodní podmínky pro pořádání kurzu Access Bars®

Všeobecné obchodní podmínky pro pořádání  kurzů Access Bars® jsou uvedené na internetových stránkách http://accesszuzanagaia.simpl.com


I. Smluvní strany 

Smluvními stranami jsou:

 

1 provozovatel:

Zuzana Štěpánková, Access Consciousness® Bars Facilitator

Českých Bratří 231, Potštejn,  Česká republika

IČ:   05814081

Fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku

kontakt:

zuzana.stepankova@googlemail.com

tel.: +420 608 327 697

bankovní spojení: 206888359/0600 

 

2 objednatel (osoba přihlášená na kurz,  účastník kurzu )

 

II. Předmět smlouvy

1 Provozovatel se zavazuje zajistit Kurz Access Bars® v souladu s potvrzenou přihláškou objednatele při naplnění minimálního počtu osob na kurz a na základě úhrady kurzovného umožnit objednateli účast na takovém kurzu.

2 Objednatel je povinen se seznámit s učebním plánem kurzu, popisem kurzu,  a dalšími informacemi týkajících se kurzu 

3 Odesláním  přihlášky na kurz souhlasí objednatel s popisem uvedeným v bodě 2. této smlouvy a objednatel nemá právo požadovat změnu výše uvedeného dle svých potřeb a požadavků.

4 Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu („kurzovné“) podle aktuálního ceníku

5 Kurzy se konají pod vedením odborného lektora - Zuzana Štěpánková, Access Consciousness® Bars Facilitator, v některých případech praktické výuky může být v rámci zvýšení kvality a s ohledem na množství výuky přizván další Access Consciousness® Bars Facilitator nebo Access Consciousness® Bars Practitioner 

6 Počet účastníků kurzu pro jejich realizaci činí minimálně 8 osob

7 Provozovatel si vyhrazuje právo realizovat kurz i při menším počtu osob

III. Vznik smlouvy

1 Objednávku účasti na kurzu lze učinit prostřednictvím e-mailu: zuzana.stepankova@googlemail.com

2 Zaevidování přihlášky je potvrzeno obratem na email objednatele.  Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě kurzovného (zálohy).

3 Smlouva mezi provozovatelem a objednatelem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, v okamžiku úhrady kurzovného (zálohy) na účet provozovatele a to za podmínek upravených Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno jinak.

4 Úhradou a odesláním  přihlášky na kurz objednatel potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů a objednatel je seznámen s učebním plánem kurzu,  popisem kurzu, a dalšími informacemi týkajících se výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu na stránkách http://accesszuzanagaia.simpl.com

IV. Kurzovné

1 Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli část kurzovného (zálohu na kurz), ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na internetových stránkách  http://accesszuzanagaia.simpl.com, platné v době učinění objednávky objednatelem.

2 Cena kurzu  i  výše zálohy (rezervačního poplatku) na kurz je vždy uvedena u jednotlivých kurzů, na které se objednatel odesláním vyplněné přihlášky přihlašuje.

3 Výše zálohy na kurz, uhrazené objednatelem se odečítá z celkové ceny kurzu.

4 V případě neuhrazení takto určeného kurzovného (záloha na kurz) nenabývá smlouva účinnosti.

5 Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné (zálohu na kurz) bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky.

6 Není-li kurzovné (záloha) uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi účast na kurzu.

7 Vyplněním a odesláním přihlášky je objednatel zařazen do evidence zájemců, místo na kurzu se rezervuje až po zaplacení rezervačního poplatku (zálohy) a to nejpozději 14 dní  před datem  kurzu.

9 Výjimku lze domluvit  na e-mail: zuzana.stepankova@googlemail.com

10 Doplatek do plné výše ceny kurzovného se hradí před kurzem na účet provozovatele nebo nejpozději v den zahájení kurzu hotově (vydán pokladní doklad). V případě, že objednatel požaduje vystavení faktury, je povinen poskytnout provozovateli se svojí přihláškou kompletní fakturační údaje. 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1 Účastníci kurzu jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele - lektora.

2 Účastník kurzu je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu.

3 Účastníci kurzu  jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.

4 Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a ty, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog nebo omamných látek nebo jiným způsobem narušují výuku. V takovém případě nemá účastník kurzu nárok na vrácení kurzovného ani jeho části.

5 Účastník kurzu je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu.

6 Provozovatel neručí za věci účastníků kurzu  přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.

7 Provozovatel kurzu se zavazuje vést kurz dle jeho popisu, uvedeného na stránkách http://accesszuzanagaia.simpl.com a poskytnout objednatelům kurzu  vše potřebné k výuce daného konkrétního kurzu

8 Provozovatel kurzu se zavazuje po ukončení kurzu vystavit  a předat absolventům kurzu certifikáty o účasti v kurzu a provést do 3 dnů registraci účastníků kurzu v registru Access Consciousness® Bars Practitioners na Access Consciousness® oficiální webové stránce.

9 Provozovatel kurzu obeznámí účastníky kurzu s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště upozorní na nutnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.

10 Provozovatel kurzu zabezpečí možnost přístupu do výukových prostor všem účastníkům kurzu 15 minut před zahájením kurzu.


VII. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu

1 Provozovatel je oprávněn, s čímž objednatel souhlasí, kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech - kurz není obsazen minimálně osmi osobami; lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu; konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc).

2 V případě, že ze strany dodavatele kurzu Access Bars® Zuzana Štěpánková, BF dojde ke změně termínu kurzu, nebo zrušení kurzu, úhrada kurzovného (zálohy)  je vratná a  poplatek se zašle zpět na účet objednatele bankovním převodem. O tomto je objednatel kurzu informován e-mailem a vyzván k zaslání čísla účtu, na který se poplatek zasílá obratem zpět. Objednatel má v těchto případech nárok na výběr nového termínu konání kurzu, či může požadovat navrácení kurzovného.

3 V případě, že dojde ke zrušení účasti na kurzu ze strany objednatele je záloha nevratná.

4 V případě, že objednatel nemůže na kurz nastoupit ze zdravotních důvodů a předloží kopii dokladu od lékaře, může si zvolit náhradní termín objednaného kurzu nejdéle do 1 roku od data podání přihlášky.

5 Je možné objednat na kurz místo objednatele náhradní osobu, v tomto případě se povinnost  úhrady kurzu  převede na nového objednatele.

6 Nedostaví-li se objednatel kurzu či příjemce služby bez omluvy a nezruší účast na kurzu podle této části VII. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu dle smluvních podmínek pro pořádání kurzů, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného.

7 Od smlouvy může objednatel odstoupit, jen jestliže je to stanoveno ve Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1 Odesláním  přihlášky na vybraný kurz objednavatel, či příjemce služby uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas se zpracováním údajů, uvedených v přihlášce za účelem zařazení do databáze klientů a zasílání informací o nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele.

2 Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracovány prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen  do jeho odvolání. Souhlas lze kdykoli odvolat e-mailem na zuzana.stepankova@googlemail.com

3 Objednatel, účastník kurzu či příjemce služby souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů v průběhu kurzu. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách provozovatele, Facebooku, You Tube, či v jiných obchodních materiálech. Zákazníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu.

4 Veškeré texty, ilustrace, grafika a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách a dalších, prezentované na kurzech podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.

5 Na kurzech je zakázáno fotit, pořizovat jakékoliv video nebo audio nahrávky.

6 Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.

7 Objednatel či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.

8 Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat tyto všeobecné obchodní podmínky pro pořádání kurzů. O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu nejpozději 10 dnů před účinností změn. Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v opačném případě se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky pro pořádání kurzů se  aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami. V případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek pro pořádání kurzů je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení změn od smlouvy odstoupit.

9 Tyto podrobné všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 15. ledna 2018 a jsou v souladu se zjednodušenými  stručnými smluvními podmínkami uvedenými u popisu jednotlivých kurzů na http://accesszuzanagaia.simpl.com

V případě jakéhokoliv dotazu k výše uvedenému textu kontaktujte prosím provozovatele na: zuzana.stepankova@googlemail.com
Relaxační a sportovní masáž
Relaxační a sportovní masáž

KLASICKÁ RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ

Klasická relaxační a sportovní masáž

Cítíte se unaveni? Bolí vás záda?  Masáže mají jak zdravotní, tak i relaxační účinky uvolňují svalstvo po fyzické námaze a příjemně působí na psychiku člověka. Masáže jsou určeny pro všechny, jak pro lidi, kteří mají sedavé zaměstnání, tak pro ty, kteří mají jednostrannou zátěž těla. Účinky masáže jsou hlavně uklidňující a uvolňující, proto je doporučeno je několikrát opakovat. Masáže patří mezi nejstarší léčebnou metodu, jsou vhodné při léčení, doléčení ale také při prevenci některých chorob. Masáže působí proti únavě, posilují zdraví a zvyšují celkovou odolnost člověka.

Masáž nemá být bolestivá, ale není ani pouhým hlazením. Při klasické masáži je kladen důraz na průběh svalů a fascií, provádí se proto přiměřeným tlakem dle požadavků klienta.

 Rekondiční a regenerační masáž je vhodná zejména pro uvolnění svalů a kloubů celého těla, jejich rehabilitaci a lepší regeneraci. Je oceňována nejen při bolestech v oblasti páteře, ale působí efektivně i na zlepšení činnosti všech vnitřních orgánů a v neposlední řadě i nervové soustavy. Pomáhá tedy nejen při odstraňování již vzniklých zdravotních obtíží, ale její využití by mělo být zejména v oblasti prevence a předcházení těmto nepříjemným a často i velice bolestivým stavům.

Velmi častá je částečná masáž konkrétních partií, které vyžadují péči – nejčastěji záda a šíje (bolesti zad a krční páteře jsou v současné době asi nejčastější ze všech pohybových obtíží).

Samostatně se samozřejmě masírují i další části těla - ruce, nohy, hýždě, hrudník, břicho. Všechny tyto partie lze vzájemně kombinovat podle potřeb a přání zákazníka.

Vzhledem k použití specifických aromaterapeutických olejů je účinek masáže ještě dále prohlouben.

Tato masáž je vhodná pro:

upevňování tělesného i duševního zdraví

posilování imunity

osvěžení po psychické i fyzické zátěži

obnovuje schopnost organismu nastartovat samoozdravující procesy

uvolňuje pocity napětí, úzkosti, deprese, odstranění stresových blokád

zmírňuje bolesti

odstraňuje ztuhlost a bolest svalů - uvolnění svalových blokád a zlepšení hybnosti svalů a kloubů

při nespavosti a obtíži s trávením

zesiluje krevní oběh

stimuluje lymfatický systém, který odvádí škodlivé látky z těla.

celkovou regeneraci organismu

Doba trvání dne objednání 30, 60, 120 min.

Součástí této procedury je dostatek času na individuální konzultaci či relaxaci před a po masáži a výběr vhodného 100% přírodního oleje dle potřeb klienta.

Vytvoř si ve svém životě možnosti, které jsi dávno hledal.
Vytvoř si ve svém životě možnosti, které jsi dávno hledal.

CENÍK platný od 1. listopadu 2017

Ceník služeb platný od 1.11.2017ACCESS BARS® TERAPIE....................................…..1 500,- Kč/ 1 1/2 hod


ACCESS ENERGETICKÝ FACELIFT

The Access Energetic Facelift™ .................................. 900,- Kč/1hod


ACCESS CONSCIOUSNESS® VERBÁLNÍ TERAPIE....500,- Kč/ 1 hod 


ACCESS CONSCIOUSNESS® TĚLESNÉ PROCESY….500,- Kč/ 1 hod 


RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ..........……………..450,- Kč / 1 hod


KURZ ACCESS BARS®.............................................…6 250,- Kč 


Pokud jste terapeut Access Bars a hlásíte se na další kurz, platíte 50 %, děti v doprovodu účastníků kurzu vstup ZDARMA, mládež 16 - 17 let 50 %

Po třech absolvovaných kurzech, každý s jiným lektorem je možné požádat o licenci školitele kurzu Access Bars®

Ceny kurzů jsou stanoveny společností Access Consciousness®, kurz Access Bars® je od 1.1.2018 oceněn na 300 Eur, Česká Republika je na seznamu zemí a 20% zvýhodněním tj. 240 EUR, equivalent této ceny v CZK 6 250,- .

AKCE:

Úvodní On-line terapie slovních procesů Access Consciousness 1/2 hod. ZDARMA. 

Všechny osobní  terapie Access Consciousness - Bars, Facelift, Terapie Tělesných a slovních procesů Access Consciousness® - sleva 50 % pokud si objednáte sérii 3 a více sezení s úhradou při první terapii

Všechny terapie Access Consciousness® jsou ZDARMA pro děti do 15 let, mládež 16-17 50%.

Na terapie Access Consciousness® a na masáže se můžete předem objednat na: zuzana.stepankova@googlemail.com


Poznámka: 

Uvedené doby u jednotlivých procedur jsou čisté časy. Seznámení s terapií, konzultace, převlékání atd. se do této doby nezapočítávají a jsou zcela zdarma. Při objednávce je třeba brát v potaz, že se nedoručuje kombinovat Access Consciousness® terapie s klasickou masáží při jednom sezení.


Jak jestě lépe by to mohlo vypadat?


E-mail pro objednání: zuzana.stepankova@googlemail.com

Více informací:

UK: +4407955 184306

CZ: +420 608327697


S maminkou na Skype
S maminkou na Skype

ACCESS CONSCIOUSNESS VERBÁLNÍ TERAPIE

Co je Verbální terapie Přístup k vědomí - Access Consciousness?

Přístup k Vědomí je sada pragmatických nástrojů a procesů, které umožňují měnit různé oblasti života, často způsoby, které jste dříve nebyli schopni aplikovat. 

Tyto verbální nástroje nám doslova mohou pomoci uvolnit energii, kterou máme zablokovánu svými rozhodnutími a závěry, které jsme vyvodili z toho jak se různé věci vyskytují v našich životech. Například jedná-li se o peníze nebo o to co nám v dobré víře vštěpovali rodiće, nebo podceňování svých schopností, vyvozování závěrů jako, že musíme tvrdě pracovat, abychom získali peníze.

S nástroji Přístupu k vědomí je možné se snadno a rychle vrátit do bodu, kde problém vznikl a uvolnit tuto energii. Jakmile uvolníte energii, pocítíte větší klid v této oblasti - takže v tomto případě, peníze nyní ke mě mohou přijít s větší lehkostí.

Používání těchto slovních procesů mě posunulo s větší lehkostí a rychlostí, než cokoliv jiného, ​​na co jsem kdy narazila!

Jak probíhá terapie Access Consciousness - Přístup k vědomí - verbální procesy?

Začneme otázkami, co bychom chtěli v životě změnit? Může se to týkat zdraví, finanční situace, vztahů nebo toho jak se cítíme "ve své kůži".

Poslouchám co říkáte a vnímám, v které oblasti může být energie zablokována a kladu otázky, které umožní uvolnit tyto bloky a tím umožnit větší pohodlí a volnost v této oblasti.

Jak dlouho verbální terapie Přístupu k vědomí - Access Consciousness trvá?

Verbalni terapie může probíhat při osobním setkání, telefonicky nebo po Skype a trvá buď 30 minut nebo 60 minut.

Tato změna k lepšímu v průběhu terapie může nastat velmi rychle - takže někdy, pokud máte pocit, že se zasekla jedna věc a chcete uvolnit jen to, 30 minut je stačí. Chcete-li změnu ve více oblastech, nebo pokud máte pocit, že je spousta bloků, které chcete uvolnit a změnit k lepšimu, hodina sezení je pravděpodobně vhodnější. Při osobním setkání je možné verbální terapii kombinovat s terapií Access Bars®, relaxační masáźní technikou a mohu Vám nabídnout 90 minut sezení, které prekvapivě dobře kombinují oba tyto mocné procesy.

Pro co mohou být verbální procesy Přístupu k vědomí - Access Consciousness užitečné?

Tyto procesy mohou být použity pro jakoukoliv oblast života, kde se cítíme zastaveni, a chtěli bychom větší svobodu a možnost volby. Moje vlastní zkušenost z těchto procesů je, že věci lze posunout s úžasnou lehkostí a rychlostí - víc, než jsem si kdy mohla představit, že je možné.

Hodnota a síla této úžasné techniky je v obrovské možnosti, jak si můžeme pomoci zlepšit věci v životě. 

Co když máme sílu věci měnit?

JSI TÍM, KOHO BYS NEJRADĚJI CHTĚL VIDĚT?

JESTLI JE TVOJE ODPOVĚĎ NE, JAK A KDY SE TO STANE?

Access Consciousness® pomáhá od roku 1990 přinést obyčejným lidem neobyčejný život.

Prostřednictvím tohoto multimodálního prostředku k osobnímu rozvoji můžeš objevit zcela nové možnosti sebe sama a dozvědět se, jak se transformovat do silné a schopné osobnosti, o které tajně sníš.

Takže, pokud jsi unaven z prožívání neustále se opakujících situací ve svém životě, ozvi se mi a začni svou cestu do

TEBE, KTERÝM BYS MOHL BÝT!

Všechno v životě ke mě přichází s lehkostí, radostí a nádherou®.

Nabízíme:

Konzultaci cca 1 hod po domluvě osobně, po Skype nebo přes Messanger.

Info o dalších modalitách Access Consciousness® a energetické masáži Access Bars®

Profesionální terapii odstranění energetických bloků pomocí verbálních nástrojů Access Consciousness®.

Těšíme se na Vás: objednávky na e-mail


Body procesy
Body procesy

ACCESS CONSCIOUSNESS TĚLESNÉ PROCESY

Co jsou Access Consciousness terapie tělesné procesy?

Co kdybychom si představili, že jemně vyzveme tělo, aby se vrátilo na původní úroveň fungování?

Terapeut jemně probudí tyto základní energie tím, že umísťuje své ruce na různých částech těla a tělo je vyzváno k expanzivnějśímu způsobu bytí, což zlepšuje funkci jednotlivých orgánů a systémů těla.

Jak terapie Access Consciousness body procesů probíhá?

Každé sezení začíná naším úvodním rozhovorem o tom proč terapii požadujete a já potom pokládám různé otázky, abychom se společně dobrali energetického základu vašich potíží a bloků.

Možná již víte něco více o těchto procesech a cítíte, který by mohl být prospěšný pro vaše tělo, nebo na základě toho, co jste mi řekl, vyberu proces, který by pro vás byl přínosný já.

Úplně oblečený si pak lehnete na masážní lehátko a to na břicho, na záda nebo na bok, což záleží na postupu a oblasti těla, kde uvolňujeme energii. Já se vždy ujistím, jestli ležíte pohodlně.

Pak opatrně pokládám ruce na vaše tělo a přesunuji je do různých poloh, a někdy zůstanu na chvíli ve stejné pozici.

Lidé prožívají tyto terapie různě. Já osobně se v pozici klienta se cítím hluboce uvolněně a moje mysl se vypne. Mám pocit, že v tomto hlubokém vesmíru relaxace můźe nastat obnova a uzdravení těla.

Zde jako příklad některé z procesů:

zlepšení funkce imunitního systému
najít radost ze života
korekce zraku
uvolněním zablokované energie dochází k zlepšení lehkosti bytí spíše než dělání 
odvrácení stárnutí organismu
energický facelift
uvolňování kalcifikace těla

Jak dlouho terapie trvá?
Access Consciousness body proces terapie je obvykle 90 minut při osobní terapii nebo telefonicky/ skype (viz níže o sezení na dálku).

Může to být provedeno na dálku?

Tyto energie lze spustit na dálku, protože se jedná o energii, která je nezávislá na času a prostoru. Access Consciousness společnost je ale toho názoru, že naše tělo také přijímá hodně opravdovým fyzickým kontaktem. Takže, ačkoliv energie lze spustit dynamicky na dálku, což je pro klienty výhodné (a tak je to samozřejmě důvod, proč jim to mohu nabídnout), tato on-line nebo telefonická terapie není součástí Access Consciousness oficiálního pojetí. 

Pro svůj osobní rozvoj používám několik terapií, které mě velice pomáhají a s úžasem sleduji, jak moje tělo na tyto procesy pozitivně odpovídá.
V ACCESS ZUZANA GAIA Vám můžeme nabídnout tyto terapie body procesů:

- Biomimetic and Biomimetric Mimicry - teělesný proces
- MTVSS body proces - zlepšení funkce imunitního systému, funkcí individuálních orgánů a celého těla

- Celular memory

Head chart
Head chart

ACCESS BARS®

Access Bars® - energetická dotyková terapie

- světově uznávaná velmi účinná metoda dnes už rozšířena nejen v masážních a terapeutických studiích, ale také ve firemním a bussiness prostředí

- pomocí jemných dotyků 32 bodů na hlavě tato metoda umožňuje aktivovat a odblokovat to, co nám brání žít život našich snů. S její pomocí můžeme využívat každý talent, který v sobě máme na plný potenciál.

tato jemná a úćinná metoda je vhodná pro všechny věkové kategorie a je možné ji kombinovat s jinými druhy terapií a masáží, v poradenství atd.

Jak:

Sezení trvá obvykle 60 až 90 minut a klient leží na pohodlném masáźním lehátku

Co můžete získat:

- hluboké uvolnění a odbourání stresu

- zlepšení spánku a probouzeni se s pocitem odpočatosti a plní energie

- vhodné i pro děti a mládež třeba před testy ve škole

- vhodné pro těhotné ženy

- odstranění psychických, emočních, fyzických a energetických bloků, které nás drží ve "stojatých vodách"

- pro vytvoření více prostoru a možností v našem životě a životním stylu

- co když náž život není tak docela jak bychom si představovali, přejete si víc?

- otevření cesty ke zdraví, neomezenému a spokojenému životu

Video:

http://access-consciousness-blog.com/2011/02/frequently-asked-questions-about-the-bars/